Home Saving Time on Potato Plant Tissue Testing with Picketa Taking samples in Picketa customers' potato fields

Taking samples in Picketa customers’ potato fields

Taking samples in Picketa customers' potato fields